Home
 
 
     

Visie

Stichting Spoor 1 is opgericht door Gerard van Valkenburg en Willeke Kelderman. Zij zagen dat wanneer mensen in de problemen raken, vaak op verschillende terreinen hulp nodig is. Die hulp wordt vaak niet binnen een organisatie geboden waardoor ook de samenhang ontbreekt en hulp minder effectief is. Bij Stichting Spoor 1 wordt behandeling en dienstverlening in nauwe samenhang geboden om zodoende optimaal in te kunnen spelen op uw hulpvraag. Voor u belangrijke anderen betrekken in de behandeling kan altijd. Een dergelijke benadering leidt vaak tot betere resultaten zodat u eerder uw leven weer op de rails heeft en verder kunt.

Sinds de oprichting van Spoor 1 in januari 2009, is de hulpvraag sterk toegenomen. Om een goed passend antwoord te kunnen vinden op vragen waarmee u een beroep op ons doet zijn wij voortdurend bezig met innovatie.

Onze behandelingen zijn gebaseerd multidisciplinaire richtlijnen. Deze richtlijnen kun u terugvinden op de website van het Trimbos instituut (www.ggzrichtlijnen .nl).
Richtlijnen en visie zijn duidelijk herkenbaar in de zorg en dienstverleningsprogramma’s die wij hebben ontwikkeld.

Missie

Onze missie is om zorg te kunnen blijven bieden vanuit de onze visie waarin wij sterk geloven. Dit binnen een sterk veranderende samenleving en gezondheidszorg.

Het team van Stichting Spoor 1 is uitgegroeid van 4 medewerkers in 2009 tot rond de 25 medewerkers enthousiaste en gedreven professionals nu.
Ons behandelteam team bestaat uit psychologen, psychiaters, sociaal psychiatrisch verpleegkundigen, maatschappelijkwerkenden, vaktherapeuten (beeldende therapie en drama therapie).
Ons team dienstverlening bestaat uit maatschappelijkwerkenden en een bewindvoerder.

Kwaliteitsstatuut

1. Voorwoord

Per 1 januari 2017 geldt voor alle aanbieders van "geneeskundige ggz" (generalistische basis-ggz en gespecialiseerde ggz) de verplichting tot het opstellen van een kwaliteitsstatuut. Het kwaliteitsstatuut borgt dat de juiste hulp wordt geboden, op de juiste plaats en door de juiste zorgprofessional en binnen een professioneel en kwalitatief verantwoord netwerk. Het kwaliteitsstatuut van Stichting Spoor 1 is opgesteld op basis van het model kwaliteitsstatuut GGZ wat is opgesteld en ondertekend door:

GGZ Nederland
Landelijk platform GGZ (LPGGz)
Nederlandse vereniging voor psychiatrie (NVVP)
Landelijke vereniging van vrijgevestigde
psychologen en psychotherapeuten (LVVP)
Nederlands instituut van psychologen (NIP)
Platform MEER GGZ
Beroepsvereniging voor verzorgenden, verpleegkundigen en verpleegkundig specialisten (V&VN)
Federatie voor psychologen, psychotherapeuten en pedagogen (P3NL)
Het kwaliteitsstatuut van Stichting Spoor 1 is vastgelegd in publieke regelgeving en is openbaar.

2. Doelen van het kwaliteitsstatuut

Dit kwaliteitsstatuut beschrijft de manier waarop Stichting Spoor 1 voor u als cliënt de zorg samenhangend heeft georganiseerd. Taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de betrokken zorgverleners en hun onderlinge verhoudingen zijn georganiseerd op een zodanige manier dat uw autonomie en regie zoveel mogelijk wordt gestimuleerd. Kwaliteit en de doelmatigheid van de zorgverlening wordt inzichtelijk en toetsbaar. Het kwaliteitsstatuut van Stichting Spoor 1 maakt voor u en uw familie/naastbetrokkenen inzichtelijk hoe Stichting Spoor 1 aan kwaliteitsaspecten vorm en inhoud geeft. Het kwaliteitsstatuut stelt u zo in staat een weloverwogen keuze te maken voor Spoor 1 en deel te nemen in de besluitvorming met betrekking tot uw individuele behandelproces. Dit kwaliteitsstatuut dient als kader voor werkafspraken binnen Stichting Spoor1 en het professioneel netwerk. Het stelt financiers, toetsende en toezichthoudende instanties in de gelegenheid om zich een oordeel te vormen over de kwaliteit van zorg zoals die door Stichting Spoor 1 wordt geboden.

3. Algemene uitgangspunten

3.1
U staat in de behandeling centraal, het gaat immers om u en niet om ons
Stichting Spoor 1 richt de zorg zodanig in dat u in staat wordt gesteld zelf maximaal regie te voeren over uw behandeling. Gezamenlijke besluitvorming door u en uw behandelaren over uw behandeling en de manier waarop we daarin samenwerken is van het grootste belang. Wanneer gewenst kunnen uw familie en/of voor u belangrijke anderen worden betrokken bij de behandeling. Zowel uw behandelaar als uzelf kunnen dit voorstellen of hierom vragen.
3.2
Afstemming en samenwerking vragen om goede afspraken
Bij uw behandeling kunnen meerdere zorgverleners betrokken zijn zowel binnen als buiten Stichting Spoor 1. Een goede afstemming tussen betrokken behandelaars binnen Stichting Spoor 1 alsook zorgverleners daarbuiten is van belang voor een goede behandeling. Samen kijken we naar welke uitwisseling van belang is voor een goede behandeling. Welke informatie moet worden overgedragen of opgevraagd en op welke wijze zorgen we voor een goede afstemming met bijvoorbeeld een andere gelijklopende behandeling/ begeleiding of aansluitende behandeling/ begeleiding buiten Stichting Spoor1.
3.3
Relatie tot wet- en regelgeving
Zorgverlening moet te allen tijde voldoen aan de professionele standaard. Zorgverleners hebben ruimte om de organisatie en inhoud van de zorg daarbinnen naar eigen inzicht in te richten. Deze ruimte wordt evenwel begrensd door wettelijk geregelde verantwoordelijkheden en bevoegdheden, die te allen tijde in acht dienen te worden genomen (zoals de WKKGZ, de Wet BIG, de WGBO, de Zorgverzekeringswet, de Wet BOPZ/WVGGZ, Jeugdwet, Wlz en WMO 2015 waar van toepassing).

4. De zorg die wij u bieden

Uw route
Het kwaliteitsstatuut ondersteunt u bij het vinden van informatie wanneer u zich tot Stichting Spoor 1 wendt, U kunt beoordelen of de zorg die wij bieden passend is in uw situatie en u zelf voldoende inbreng heeft in uw behandeling. Dergelijke informatie vindt u op onze website www.spoor1.info. Wanneer u vragen heeft kunt u mailen naar mail@spoor1.info, U kunt ook bellen en vragen naar de behandel coördinator. Hij/zij staat u graag te woord om uw vragen te beantwoorden.
Uw route (behandelproces) bestaat uit 5 fases.
1. Voortraject
2. Aanmelding en Intake
3. Diagnostiek
4. Behandeling
5. Afsluiting/nazorg

4.1
Voortraject
U bent bij uw huisarts geweest of een andere arts (bijvoorbeeld uw behandelend psychiater) waar u een verwijzing voor passende behandeling heeft besproken. Afhankelijk van de aard en ernst van uw klachten is een verwijzing basis GGZ of specialistische GGZ geïndiceerd. Beide vormen van GGZ zorg kan Spoor 1 bieden. Basis GGZ wordt nodig geacht voor behandeling van lichte tot matige, niet complexe psychische problemen. Behandeling binnen de gespecialiseerde GGZ wordt nodig geacht voor complexe psychische problemen. Op onze website vindt u meer informatie over de zorg die wij bieden en de wachttijden voor behandeling.
Geen wachtlijst
U kunt binnen een week de eerste afspraak verwachten. Wij hebben geen wachtlijst. Dit is ons nadrukkelijk streven en we hebben dit vanaf onze oprichting in 2009 ook altijd weten te realiseren.

4.2
Aanmelding en intake
Bij aanmelding heeft u telefonisch contact met de behandel coördinator van Stichting Spoor1 die u inschrijving verzorgt. Hij neemt met u door wat nodig is voor de inschrijving zoals een geldige verwijsbrief en een geldig identiteitsbewijs. Hij maakt de afspraken voor telefonische intake, persoonlijke intake en onderzoek. Hij activeert voor u een eHealth account, zo krijgt u toegang tot een gedeelte van uw dossier, de beveiligde omgeving, waarbinnen u met uw zorgverlener kunt communiceren. Langs deze weg krijgt u ook ons informatiepakket. Vanuit uw dossier krijgt u een vragenlijst in uw mail die we u vragen in te vullen en te retourneren. Uw huisarts en/of andere verwijzer wordt middels een brief op de hoogte gebracht van uw eerste afspraak.
De intake is de eerste kennismaking tussen u en een zorgverlener van Stichting Spoor 1. Met wie u een intakegesprek heeft, hangt af van een aantal factoren. Betreft het een verwijzing basis GGZ dan wordt een afspraak voor u gepland met onze GZ-psycholoog of verpleegkundig specialist. Bij een verwijzing specialistische GGZ bestaat de intake procedure uit 3 stappen omdat het hier meer complexe problematiek betreft en het van belang is dat de hulp die geboden gaat worden ook goed bij uw situatie past. Vanaf het eerste contact krijgt u een regie behandelaar toegewezen. Dit is bij Stichting Spoor 1 afhankelijk van de aard en ernst van uw problemen een GZ-psycholoog, verpleegkundig specialist of psychiater. Hij/zij neemt samen met u de regie en de eindverantwoordelijkheid aangaande uw behandelproces. De regie behandelaar is uw aanspreekpunt vanaf het eerste contact tot aan einde behandeling. Hier wordt alleen op uw verzoek of op inhoudelijke gronden (zoals verder beschreven) van afgeweken.

Stap 1
Telefonische intake; u heeft dit gesprek met onze behandel coördinator (of diens vervanger). Het gesprek duurt maximaal 30 minuten. Tijdens dit gesprek wordt de aard en ernst van uw problemen kort met u besproken zodat we een eerste inschatting kunnen maken. Vragen die aan worden gesteld betreffen de reden waarom u op dit moment hulp zoekt, de aard en ernst van uw klachten en belemmeringen daarvan in u dagelijks functioneren, of u eerder behandeling heeft gehad of openomen bent geweest in verband met psychische klachten, en of eerder diagnoses zijn gesteld. Hebben anderen in uw familie overeenkomstige klachten of diagnoses en zo ja, bij welke familieleden. Hoe is het met uw lichamelijke gezondheid, is er mogelijk sprake van ziekte welke van invloed is op uw huidige klachten. Gebruikt u medicatie en zo ja, welke. Wat zijn daarvan voor u de effecten of mogelijk ook nadelige bijverschijnselen. We bespreken met u of er al dan niet sprake is van veiligheidsrisico’s zoals het aanwezig zijn van suïcidale gedachten/ plannen of suïcidaliteit in de voorgeschiedenis.
De behandel coördinator pland samen met u, op basis van de door u geschetste problematiek en uw wensen, afspraken in bij de juiste hulpverlener voor intake en onderzoek. In het geval sociaal maatschappelijke problemen een grote rol spelen bij uw klachten, kan direct een afspraak gepland worden met ons sociaal maatschappelijk team.

Stap 2
Intakegesprek
Tijdens dit gesprek bespreekt u uitgebreid uw verhaal met de intaker. Hierbij wordt aandacht besteed aan uw klachten, uw lichamelijke gezondheid, verslaving of verslavingsgevoeligheid, gezondheidsrisico’s en uw omstandigheden. De manier waarmee u omgaat met problemen en uw wensen en bedoelingen ten aanzien van de behandeling. Dit gesprek duurt een ongeveer uur.

Stap 3
Onderzoek
Het onderzoek gesprek vindt plaats bij een psychiater, GZ- psycholoog of verpleegkundig specialist. U krijgt een gesprek bij de psychiater (uw regie behandelaar) wanneer we inschatten dat het gevaar van het ontstaan van crisis groot is bij een al dan niet verhoogd risico op suïcide of gevaar voor of op anderen gericht geweld. Wanneer uw klachten gecompliceerd worden door lichamelijke ziekte of mogelijke gevolgen van medicijn gebruik is dat ook een reden om voor u een afspraak bij de psychiater te plannen. Dit omdat bovengenoemde problematiek bij uitstek behoren bij het deskundigheidsgebied van de psychiater. U krijgt een gesprek met de GZ-psycholoog (uw regie behandelaar) wanneer we inschatten dat vooral psychologische factoren een rol spelen en u het best behandeld zou kunnen worden met grotendeels psychologische behandelmethoden. Dit wanneer er geen sprake is van een spoedeisend karakter en noodzaak tot opname. Wanneer wordt ingeschat dat de behandeling meer gericht zou moeten zijn op de gevolgen van uw klachten en de beperkingen die dit geeft in uw dagelijks functioneren, heeft u een gesprek met de verpleegkundig specialist.

Optioneel
Sociaal/ maatschappelijk consult
Wanneer wordt ingeschat dat sociaal maatschappelijke problemen en belemmerende factor zouden kunnen zijn voor uw behandeling, krijgt u desgewenst een afspraak met ons sociaal maatschappelijk team. Zij brengen de sociaal maatschappelijke problemen nader in kaart en brengen advies uit ten behoeve van uw behandeling.

Familie of andere betrokkene mee?
We nodigen u uit iemand mee te nemen naar uw afspraak. Het kan voor u prettig zijn dat iemand mee luistert. Mogelijk wil u dat iemand bij uw behandeling wordt betrokken of wordt geinformeerd bij belangrijke veranderingen of crisis.

Deskundigheid van onze medewerkers
De aan Stichting Spoor 1 verbonden professionals voldoen aan alle eisen die noodzakelijk zijn voor de uitoefening van hun beroep en functie (conform wet en regelgeving). Van hen wordt vereist dat zij hun niveau van kennis en kunde op peil houden. Stichting Spoor 1 stimuleert deskundigheidsbevordering door gelden beschikbaar te stellen voor opleiding en scholing voor haar werknemers. Het is voor medewerkers verplicht deel te nemen aan intervisie en supervisie welke mogelijkheden in ruime mate door Stichting Spoor 1 worden geboden. De directie van Spoor 1 B.V. toetst jaarlijks of haar (regie-)behandelaars nog steeds voldoen aan alle eisen die noodzakelijk zijn voor de uitoefening van hun beroep en functie. Taken en verantwoordelijkheden zijn omschreven in taak en functieomschrijvingen. Minimaal één keer per jaar, of vaker wanneer gewenst, worden uitoefening van taak en functie, scholing en scholingsbehoefte met iedere wedewerker besproken en worden afspraken die hieruit voortvloeien vastgelegd in een persoonlijk plan.
Vanuit een goed beveiligd elektronisch dossier (EPD) is er een directe koppeling met ons kwaliteitshandboek, waar alle procedures en richtlijnen nodig voor een goede behandeling in staan, beschreven, verwezenlijkt. Deze eenvoudige en directe toegang bevorderd goed gebruik van richtlijnen en procedures. Hierbij kunt u denken aan een eenduidige werkwijze rond de uitvoering van intake en onderzoek, beschreven zorgprogramma’s maar ook aan richtlijnen die beschrijven wat te doen bij symptomen van suïcidaliteit.

Universitaire opleiding: Psychiater, GZ-psycholoog, psycholoog.
Posthbo-opleiding: Verpleegkundig Specialist.
Hbo-opleiding: Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundige, Verpleegkundige, Maatschappelijk werkende, Vaktherapeut.
BIG-registratie: Psychiater, GZ-psycholoog, Verpleegkundig Specialist, Sociaal Psychiatrisch verpleegkundige, Verpleegkundige.
Het BIG-register geeft duidelijkheid over de bevoegdheid van een zorgverlener en is openbaar.

Uw keuze
Bij uw behandeling zijn meerdere disciplines betrokken. Bevindingen uit intake en onderzoek worden besproken binnen ons team om u een goed behandelvoorstel te kunnen doen. Mocht op enig moment blijken dat andere zorg nodig is dan wij kunnen bieden, dat kunt u erop rekenen dat we de alternatieven met u bespreken en u helpen met doorverwijzing wanneer u uw keuze heeft gemaakt.

4.3
Diagnostiek
Nadat intake en onderzoek zijn afgerond en na overleg tussen betrokken professionals wordt het behandelvoorstel in een adviesgesprek met de regie behandelaar en eventueel andere betrokkene(n) met u besproken. Er wordt aandacht besteed aan het bespreken van mogelijke risico’s of onbedoelde effecten van een behandeling Uw regiebehandelaar is verantwoordelijk voor het (doen) vaststellen van de diagnose. Uw diagnose bestaat uit een beschrijvende diagnose (hypothese) en een DSM V classificatie (internationaal geldende norm voor psychiatrisch diagnostiek). De laatste wordt vastgesteld door de psychiater. De psychiater is de professional die bevoegd en bekwaam is om de psychiatrische diagnose te stellen. De GZ-psycholoog kan een diagnose voorstellen welke door de psychiater vervolgens wordt getoetst en vastgesteld. Het behandelvoorstel is vastgelegd in uw behandelovereenkomst. Uw behandelovereenkomst omvat de beschrijvende diagnose, de DSM V Classificatie, behandelmethode, het behandelplan en het moment van evaluatie. Verder staat aangegeven welke behandelaars betrokken zijn bij uw behandeling (inclusief regie behandelaar) alsook de verwachte tijdsinvestering per betrokken behandelaar. Wanneer u zich kunt vinden in het voorstel en één en ander duidelijk aan u is uitgelegd ondertekent u samen met uw regie behandelaar de overeenkomst. U krijgt zelf ook een kopie van uw behandelovereenkomst en wij sturen een kopie naar uw huisarts (en/of andere verwijzer) om hem nader te informeren over uw behandeling. Wanneer u daartegen bezwaar mocht hebben laat het ons dan weten dan kunnen we met u bespreken met welke berichtgeving dan kan worden volstaan.

Andere regie behandelaar?
Voor de continuïteit van de behandeling is het van belang dat u dezelfde regie behandelaar houdt van begin tot eind. Er kunnen echter redenen zijn om hiervan af te wijken namelijk: geen klik of moeizaam contact met uw regie behandelaar of om inhoudelijk redenen zoals een verslechtering van uw gezondheidstoestand of het ontstaan van crisis, of het vertrek van een regie behandelaar bij Stichting Spoor 1.

4.4
Behandeling
Uw behandeling wordt samen met u, uw regie behandelaar en eventueel andere betrokken behandelaar(s) regelmatig geëvalueerd. Afhankelijk van de complexiteit, intensiteit en frequentie van gesprekken worden elke drie dan wel zes maanden evaluaties gepland. Samen met uw behandelaars kijkt u of en in welke mate de behandeling aan uw hulpvraag beantwoordt en behandeldoelen zijn behaald. Soms ontstaan nieuwe problemen die om een aanpassing van de behandeling vragen of zijn bestaande problemen juist opgelost. Na evaluatie wordt een aangepaste behandelovereenkomst aan u voorgelegd welke u, wanneer u zich erin kunt vinden, samen met uw regie behandelaar ondertekent zodat uw behandeling kan worden vervolgd of bij voldoende resultaat kan worden afgesloten. U krijgt zelf wederom een kopie van de overeenkomst mee en er wordt een kopie verstuurd naar uw huisarts (met uw instemming) zodat hij/zij op de hoogte blijft.

Medicatie
Gebruikt u medicatie voor uw klachten en worden deze door uw huisarts voorgeschreven dan nemen wij de verantwoordelijkheid voor het voorschrijven van de medicatie en de begeleiding daaromtrent over. In de eerste berichtgeving aan uw huisarts wordt deze daarover geïnformeerd. Wanneer u medicatie krijgt voorgeschreven bezoekt u hiervoor onze psychiater. Hij/zij geeft u informatie en advies over gebruik van medicatie, kan medicatie voorschrijven/wijzingen in overleg met u en u begeleiden. Een verpleegkundige kan ondersteunen bij de medicatiebegeleiding.

Gewenst behandeleffect
U bent zelf degene die het best kan beoordelen of u behandeling het gewenste effect sorteert. Uw behandelaar helpt u aan de nodige manieren om dat goed te kunnen doen. Vaak zijn deze manieren in een bepaalde behandelmethodiek verankerd. Ook maken we gebruik van vragenlijsten om op een objectieve manier uw voortgang te meten. Bespreek de resultaten van ingevulde vragenlijsten telkens met uw behandelaar.
Eén van de vragenlijsten wordt tevens gebruikt om geanonimiseerd gegevens aan te leveren aan SBG (Stichting Benchmark GGZ). Deze gegevens worden geanalyseerd en vergeleken met landelijke gemiddelden en geven zo organisaties inzicht in hun prestaties. Bij Stichting Spoor 1 gebruiken we hiervoor de OQ45 vragenlijst die u van ons automatisch bij begin en vervolgens elke drie maande in de mail krijgt toegestuurd.

Uw dossier
Uw EPD (elektronisch patiëntendossier) bestaat uit twee delen. Een deel direct toegankelijk voor u (EHealth) en een deel waar uw behandelaars in werken. Alle informatie in uw dossier is voor u in te zien of door u op te vragen. Het is immers uw dossier.

Samenwerking tussen u en uw behandelaar(s)
Een goede samenwerking tussen u en uw behandelaar(s) is van groot belang voor een goed behandelresultaat. Stichting Spoor 1 heeft haar werkwijze en organisatie ingericht om dit zo goed mogelijk te faciliteren. Alle gesprekken met als doel een behandeling te kunnen starten, evalueren en beëindigen heeft u met uw regie behandelaar en betrokken behandelaars. In deze gesprekken bent u gelijkwaardig gesprekspartner. Samen met u wordt op deze belangrijke momenten tot een goede afstemming van uw behandeling gekomen.

Samenwerking tussen betrokken behandelaars.
Alle bij u betrokken behandelaars hebben toegang tot uw goed beveiligd elektronisch patiëntendossier (EPD). Dit dossier is op elke moment en op elke plek voor een behandelaar te raadplegen. Verder zijn er vaste momenten dat behandelaars elkaar de gelegenheid hebben elkaar te ontmoeten voor overleg. Dat is tijdens het multidisciplinaire overleg en intervisie/ supervisie bijeenkomsten die wekelijks plaatsvinden en waarbij altijd een regie behandelaar aanwezig is. De regie behandelaar is verantwoordelijk voor uw behandelproces. Hij/zij bevorderd samenhang en samenwerking en toetst behandelactiviteiten op kwaliteit conform wet en regelgeving en (aanvullend) kwaliteitsbeleid van Stichting Spoor 1. Hij/zij is het aanspreekpunt voor de bij uw behandeling betrokken behandelaars. Behandelaars werken samen op basis van overeenstemming. In het geval van meningsverschil bij de bij uw behandeling betrokken behandelaars en indien de behandelaars ook na overleg er niet uitkomen treedt de zogenaamde escalatie procedure in werking. Stichting Spoor 1 kiest voor een functionele procedure. Dat wil zeggen dat het verschil van inzicht wordt voorgelegd aan twee andere ter zake kundige waarvan één regie behandelaar is. Zij nemen dan samen een besluit. In het geval van een escalatie procedure wordt u hierover geïnformeerd door uw regiebehandelaar. Nadat behandelaren overeenstemming hebben bereikt wordt opnieuw een behandelvoorstel aan u voorgelegd.

Samenwerking met andere betrokken behandelaars buiten Stichting Spoor 1 (toestemming)
Mogelijk volgt u naast een behandeling bij Stichting Spoor 1 nog behandeling of begeleiding elders. Samen met u kijken we of en met welke betrokken behandelaar afstemming nodig is en op welke wijze. Uitgangspunt is dat deze samenwerking leidt tot een beter behandelresultaat. Hierin is uw stem doorslaggevend. Wij kunnen geen informatie vragen of verstrekken aan derden zonder uw nadrukkelijke schriftelijke toestemming.

Behandeling op het juiste moment, door de juiste persoon en op de juiste plek.
De behandeling bij Stichting Spoor 1 kan op één van de vier bezoekerslocaties plaatsvinden of bij u thuis. Verder bieden wij een EHealth account aan waardoor u op elk moment van de dag toegang heeft tot uw eigen deel van uw dossier en berichten kunt sturen naar uw behandelaar vanuit deze beveiligde de omgeving. Voor de keuze is het doel, wat u wilt bereiken en wat daarvoor nodig is, leidend.

Doorverwijzing
Er zijn verschillende redenen waarom verdere behandeling elders gewenst zou zijn:

Het ontstaan van ernstige crisis;
noodzaak tot opname;
behandeling bij Stichting Spoor 1 sluit niet (langer) aan op uw hulpvraag en/of meer specifieke specialistische deskundigheid is nodig;
behandeling heeft geleid tot een stabiele situatie maar enige behandeling extern blijft nodig om de behaalde stabiliteit te kunnen behouden;
U bespreekt in dat geval met uw regie behandelaar en behandelaar(s) de mogelijkheden en alternatieven om tot een goede keuze te kunnen komen.

Tevreden, niet tevreden?
Stichting Spoor 1 vindt het belangrijk goede zorg te verlenen en te luisteren naar uw wensen. Daarom nodigen wij u uit om uw mening te geven. Wanneer u een jaar in behandeling bent en bij afsluiting van uw behandeling sturen wij u een cliënt tevredenheidsonderzoek waarin u gevraagd wordt de verschillende aspecten van uw behandeling te beoordelen. De uitkomsten van al deze onderzoeken worden geanalyseerd. De uitkomsten daarvan vormen de basis voor verdere verbetering van kwaliteit van zorg. Bent u niet tevreden, laat het ons dan weten. Onvrede start vaak klein, maar kan steeds groter worden als u niet de mogelijkheid krijgt uw ongenoegen te uiten. Daarom horen wij het graag snel als u met iets rondloopt. Probeer eruit te komen met uw (regie) behandelaar. U kunt ook terecht bij de behandel coördinator, bestuurder van Spoor1 of het Klachtenportaal Zorg. Dit klachten portaal biedt u een onafhankelijk platform en laagdrempelig platform om Uw klachten te kunnen uiten. U kunt uw klacht kenbaar maken via de website http://klachtenportaalzorg.nl, via het klachtenformulier. Ook kunt u contact leggen via de Mail info@klachtenportaalzorg.nl. U kunt uw klacht schriftelijk sturen aan: klachtenportaal Zorg, Westerstraat 117, 1601 AD Enkhuizen. Het klachten reglement kunt u downloaden via de website http://klachtenportaalzorg.nl

5. Afsluiting/nazorg

Vanaf het begin werken we samen met u toe naar het moment dat uw behandeling kan worden afgesloten. Dat begint met het maken van een inschatting over de duur en intensiteit van uw behandeling. De door u gestelde doelen zijn leidend in het toewerken naar het moment waarop we met elkaar kunnen besluiten de behandeling te beëindigen. Uw behandeling wordt afgesloten in een eindevaluatie gesprek met u, uw behandelaar (s) en regie behandelaar. Op dat moment kan desgewenst ook een nazorg contact met u worden afgesproken. Wanneer na behandeling nog begeleiding nodig is, zullen wij u adviseren over passende vormen van begeleiding. De adviezen worden opgenomen in de eindevaluatie welke na overeenstemming door u en uw regiebehandelaar wordt ondertekend en ter informatie aan uw huisarts of andere verwijzer wordt gestuurd. Uw huisarts is vanaf dat moment uw aanspreekpunt.

 

 


     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stichting Spoor1
Ridderstraat 3-5
1811 EX Alkmaar

Tel.: 072-3030596
KvK.: 54388961