Home
 
 
     
"Uw mening telt"


Stichting Spoor 1 vindt het belangrijk goede zorg te verlenen en te luisteren naar uw wensen. Daarom nodigen wij u uit om uw mening te geven of te klagen als u ontevreden over ons bent. Onvrede start vaak klein, maar kan steeds groter worden als u niet de mogelijkheid krijgt uw ongenoegen te uiten. Daarom horen wij het graag snel als u met iets rondloopt.

Clienttevredenheid
Zes maanden na de start van uw behandeling en/of aan het eind van uw behandeling wordt middels een vragenlijst (CQ index) gevraagd hoe u de behandeling hebt ervaren. Deze vragenlijst wordt vertrouwelijk behandeld door een medeweker belast met het verzamelen van deze gegevens. Deze gegeven worden geanonimiseerd aangeleverd bij Stichting Benchmark GGZ. Het doel van deze stichting is de kwaliteit van de zorg in de GGZ te verbeteren door als onafhankelijke partij transparantie te bieden over de behandelresultaten.

Voor uw behandeling heeft u ons gewaardeerd met een gemiddeld cijfer van 8.2 (CQ index 1-1-2018 tot 1-1-2019).

Klacht kenbaar maken
Spoor1 is aangesloten bij Klachtenportaal Zorg. Dit klachten portaal biedt u een onafhankelijk en laagdrempelig platform om Uw klachten te kunnen uiten en/ of in behandeling te laten nemen.

U kunt uw klacht kenbaar maken via de website http://klachtenportaalzorg.nl, via het klachtenformulier. Ook kunt u contact leggen via de Mail info@klachtenportaalzorg.nl. U kunt uw klacht schriftelijk sturen aan: klachtenportaal Zorg, Westerstraat 117, 1601 AD Enkhuizen.

Het klachten regelement kunt u downloaden via de website http://klachtenportaalzorg.nl.

Na het indienen van uw klacht vind er een eerste beoordeling door het Klachtenportaal Zorg plaats. Uw klacht wordt geregistreerd en in behandeling genomen. U ontvangt een ontvangst bevestiging en binnen 5 werkdagen wordt er telefonisch of per mail contact met u opgenomen. Afhankelijk van uw wens en de complexiteit van uw klacht kiest het Klachtenportaal voor bemiddeling of voor directe voordracht aan de klachtencommissie. Indien u wenst dat uw klacht voorgedragen wordt aan de klachtencommissie wordt dat verzoek ingewilligd. Bij de keuze voor bemiddeling wordt de betreffende zorgverlener op de hoogte gebracht zodat deze de mogelijkheid krijgt zijn/ haar verhaal te doen. Vervolgens wordt er gezocht naar een passende oplossing. U wordt op de hoogte gebracht van de resultaten van het gesprek met de betreffende zorgverlener en wanner u tevreden bent met het resultaat is de klacht afgehandeld. Als bemiddeling niet heeft geleid tot afhandeling van de klacht dan wordt uw klacht behandeld door de klachtencommissie. Daarbij geld het Klachten regelement van Klachtenportal Zorg. De klachtencommissie geeft een oordeel over de gegrondheid van uw klacht, maar onthoudt zich van een oordeel over juridische aansprakelijkheid en/ of schadevergoeding. Na hoor en wederhoor geeft de klachtencommissie het oordeel en eventuele aanbevelingen aan de zorgverlener.

Uw klacht moet binnen 4 maanden zijn afgehandeld. Uw klacht wordt met het proces tot oplossing gerapporteerd, geanonimiseerd in een jaarverslag gepubliceerd en in gediend bij IGZ. Uw privacy wordt gewaarborgd.

De Raad van Bestuur krijgt een kopie van de beslissing en moet binnen een maand laten weten of de beslissing aanleiding geeft tot het nemen van algemene maatregelen en zo ja, welke.

Beroep
Tegen een beslissing van de klachtencommissie kunt u niet in beroep gaan.

Externe klachtmogelijkheden
Als u er met het Klachtenportaal niet bent uitgekomen zijn verschillende mogelijkheden om een klacht in te dienen. U kunt klachten bijvoorbeeld neerleggen bij de Geschillencommissie Zorginstellingen, bij het Tuchtcollege of bij de burgerlijk rechter.

Hieronder ziet u de gegevens en de websites van de Geschillencommissie, het Tuchtcollege en de burgerlijk rechter.

Geschillencommissie Zorginstellingen
Postbus 90600
2509 LP Den Haag
Tel: 070-3105310
http://www.degeschillencommissie.nl/

Regionaal Tuchtcollege Amsterdam
(Noord-Holland en Utrecht)
Postbus 84500
1080 BN Amsterdam
Telefoon: 020-3012510

Burgerlijk recht
Rechtbank Noordholland
Postbus 251
1800 BG Alkmaar

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stichting Spoor1
Ridderstraat 3-5
1811 EX Alkmaar

Tel.: 072-3030596
KvK.: 54388961